Felvételi 2023

A kollégiumi jogviszony létrehozása (nem Arany János Kollégiumi Program esetén)

A leendő kollégiumi tanulók a továbbtanulási lapjukon kérhetik kollégiumi elhelyezésüket, erről az érintett iskola igazgatója küld hivatalos értesítést. A felvételt az iskolától függetlenül is lehet kérni, kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló kérheti írásban a felvételét. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. május 30. Kollégiumi jelentkezések elbírálásának határideje: 2023. június 29. A felvétel szempontjai: szociális rászorultság, földrajzi távolság, közlekedési lehetőség valamint egyéni szempontok.

A felvételről az intézmény vezetője dönt.

Az alábbi letölthető dokumentumot szükséges a jelentkezéshez mellékelni: kollégiumi regisztrációs lap.

 

Jelentkezés az Arany János Kollégiumi Programba

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.

A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat és felvételizhessenek a felsőoktatásba.

A programban részt vevő, gimnáziumban, szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJKP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 3,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 3,51 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,01 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap.
A programról további információk érhetők el a www.ajkp.hu honlapon.

Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyamára, 9/Ny. nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9/Kny. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, az Arany János Kollégiumi Programot működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.

A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programban részt vevő, gimnáziumban, szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJKP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 3,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 3,51 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,01 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap.
A programról további információk érhetők el a www.ajkp.hu honlapon.

A kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben kell részt venniük a tanulóknak, amely intézménybe az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételüket kérik, amennyiben az adott intézmény a felvételi kérelmekről központi írásbeli vizsga eredménye alapján dönt. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2023. január 21. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2023. január 31. 14.00 óra).

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2022. december 2-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2022. november 16-át követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételét kéri.

Az Arany János Kollégiumi Programra történő pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, illetve letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (www.kormany.hu / Belügyminisztérium / Közérdekű adatok / Közérdekű információk és adatok), valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu / Köznevelés / Aktuális tanév eseményei).

A pályázat kötelező mellékletei:
szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

Amennyiben a tanuló a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezettnek minősített településen él (állandó vagy tartózkodási cím), akkor a pályázatban való részvételének nincs egyéb feltétele, és számára elegendő csupán az 1. számú melléklet kitöltése illetve a 2. számú melléklet első két űrlapjának kitöltése.

A pályázatot legkésőbb 2023. január 19-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a középiskola és egyidejűleg a kollégium címére:

  1. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
  2. Karacs Ferenc Kollégium 4150 Püspökladány, Hősök tere 2.

A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Kollégiumi Program”.   A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2023. február 10-éig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.  

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2023. február 22-éig a középfokú felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanulónak felvételi jelentkezést kell benyújtania. A felvételi dokumentumok közül a Tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz, az adatlapon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolá(k)ba, az intézmény(ek) által megadott címre kell elküldeni. (A 2023. február 10-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Kollégiumi Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a kollégiumunkban Karikó L Kadosa programfelelőstől (karacs.kollegium@gmail.com), vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:
– Arany János Kollégiumi Program 9/AJKP évfolyam (kerettanterv) (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
/arany_janos_kollegiumi_program_9evfolyam
)
– Az Arany János Kollégiumi Program (A kollégiumi nevelés országos alapprogramja része) (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/AJKP/
Arany_Janos_Koll_Program_koll_alapprogram_uj_VD.docx
)